Betty's Tranny Network - ďaľšie portály (nie len) pre transky:

Support Tranny Ladies by sending anonymous donation
Donate anonymously via Bitcoins, why and how to donate. Your donation will help me to run and improve the site. Thank you, Betty

Všeobecné podmienky a pravidlá

Nahrávam..
Vitajte na trannyladies.info, ďalej len "TrannyLadies" / "stránka" / "my". Ďalej bude každý  návštevník alebo registrovaný užívateľ uvádzaný ako "vy" / "návštevník" / "účet" / "profil" / "užívateľ". Podmienky služby TrannyLadies sa môžu kedykoľvek zmeniť, a zmeny sú účinné ku dňu zverejnenia. Pridajte si túto stránku do záložiek, je len na vás či budete sledovať zmeny a dodatky k pôvodným podmienkam, pravidlám a zásadám, ďalej už len "podmienky a pravidlá".

Skôr než začnete prehliadať obsah stránky TrannyLadies musíte prečítať tento dokument a súhlasiť s nasledovnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov. Vstupom na stránky súhlasíte, že budete viazaný nižšie uvedenými podmienkami a pravidlami. Ak si neželáte byť viazaný týmito podmienkami a pravidlami, musíte okamžite opustiť stránky TrannyLadies. Nedodržanie podmienok môže mať za následok zrušenie vášho účtu a/alebo odmietnutie ďalšieho prístupu k stránke.

1. Vek a spôsobilosť

Na prehliadanie stránky TrannyLadies musí byť váš vek minimálne 18 rokov, prípadne musíte byť právne kvalifikovaný ako plnoletý vo vašej krajine. Prehliadaním stránky a používaním služieb TrannyLadies sa zaručujete, že ste plnoletý, svojprávny a súhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami a pravidlami. TrannyLadies si vyhradzuje právo pozastaviť alebo odstrániť váš účet alebo požiadať o dôkaz veku ak máme podozrenie, že ste neplnoletá osoba.

Miestoprísažne vyhlasujete nasledujúce:
 • Nedovolíte žiadnej neplnoletej osobe prístup k tejto stránke.
 • Chápete, že keď získate prístup k tejto stránke, môžete byť vystavený vizuálnym zobrazeniam, slovným  popisom, prípadne zvukovým nahrávkam sexuálneho alebo erotického charakteru.
 • Budete používať služby TrannyLadies v súlade s právnymi predpismi platnými pre vašu osobu.

2. Odškodnenie a právna ochrana

 • Súhlasíte s tým, že TrannyLadies nenesie zodpovednosť za prípadné škody a následné straty na dobrom mene alebo zisku, ak vznikli ako priamy alebo nepriamy dôsledok používania služieb TrannyLadies.
 • Súhlasíte s oslobodením TrannyLadies (ako aj jej dcérskych spoločností, agentov, partnerov a zamestnancov) od akejkoľvek zodpovednosti za právne a iné následky vyplývajúce s používaním služby TrannyLadies, ak toto používanie nastalo v rozpore s týmito podmienkami a pravidlami. Toto uznesenie platí pre vás ako aj pre iné osoby používajúce tieto stránky.
 • Súhlasíte s tým, že TrannyLadies nezodpovedá za akýkoľvek nevyžiadaný kontakt v dôsledku informácií, ktoré uvádzate na svojom profile.
 • Súhlasíte že akékoľvek informácie publikované na TrannyLadies, môžu že byť re-distribuované TrannyLadies v akejkoľvek forme. Zároveň prehlasujete, že máte právo udeliť TrannyLadies neodvolateľnú, trvalú, nevýhradnú, plne platnú, celosvetovú licenciu používať, kopírovať, zobrazovať a distribuovať verejne tieto informácie. Ich obsah sa môže používať na odvodené diela alebo začleniť do iných diel a médií.
 • Nelegálne aktivity na TrannyLadies, vrátane spamu budú vyšetrené a môžu byť vyvodené príslušné právne opatrenia v rámci občianskeho, obchodného alebo trestného zákonníka.
 • Ak nastane podozrenie z pedofílie, počítačovej kriminality alebo zobrazenia  nezákonného obsahu alebo inej nezákonnej činnosti TrannyLadies si vyhradzuje právo poskytnúť akékoľvek informácie príslušným vyšetrovacím orgánom.

3. Ochrana obsahu a autorských práv

 • Súhlasíte a beriete na vedomie že nesmiete kopírovať, reprodukovať, publikovať alebo inak používať akýkoľvek obsah TrannyLadies, s výnimkou pre osobné a nekomerčné použitie. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete prispôsobovať, meniť alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek TrannyLadies obsahu s výnimkou využitia pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu TrannyLadies vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas od TrannyLadies alebo jej autorizovaných právnych zástupcov.
 • Súhlasíte s tým, že nebudete publikovať alebo reprodukovať v žiadnej forme materiály chránené autorskými právami (ako sú informácie, software, fotografie, hudba), ochranné známky, alebo iné vlastnícke diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka týchto vlastníckych práv.
 • V prípadoch že TrannyLadies nadobudne podozrenie, že vaše údaje, fotografie alebo videá ktoré zverejníte sú nepravé, odcudzené alebo poškodzujú autorské práva môžeme vás požiadať o rôzne formy dokumentácie alebo o dôkaz pravosti / autorského vlastníctva. Týmto spôsobom sa uistíme že váš profil je skutočný a stránka TrannyLadies je bez podvodného a nelegálneho obsahu. Poskytnutie týchto dôkazov je samozrejme dobrovoľné, ale vyhradzujeme si právo zrušiť prístup na stránky alebo zrušiť váš profil, ak nám tieto informácie nedodáte..

4. Oznámenie porušenia autorských práv (DMCA Notice)

Ak si myslíte, že produkt vášho autorského vlastníctva bol skopírovaný a zverejnený na TrannyLadies takým spôsobom, ktorý porušuje autorské práva, prosím  poskytnite nám nasledovné informácie: elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv; popis diela chráneného autorskými právami; zoznam TrannyLadies URL adries a emaily kde došlo k porušeniu práv; písomné vyhlásenie, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom, alebo právom; vaše miestoprísažné vyhlásenie, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv, alebo oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv. TrannyLadies kontaktujte prosím nasledovným spôsobom:

Pošlite email na dmca@trannyladies.info s predmetom "DMCA". Uveďte prosím všetky vyššie uvedené informácie, inak vašu požiadavku nebude možné riešiť.

Stránky TrannyLadies sú vytvorené v súlade so zákonom na ochranu autorských práv a je našou snahou udržiavať všetok obsah legálny. Súčasťou tejto snahy je tlačidlo "Nahlásiť zneužitie" ktoré upozorní správcov na podozrivý obsah.

5. Pravidlá

 • Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že TrannyLadies môže odstrániť akékoľvek informácie, správy, fotky alebo profily (súhrnne "obsah"), ktoré podľa nášho uváženia porušujú pravidlá užívania.
  Ste oprávnený vytvoriť si profil, ktorý bude verejne zobrazený. Beriete na vedomie, že akékoľvek informácie alebo fotografie, ktoré zverejníte na vašom profile, sú  potenciálne prístupné verejnosti.
  Ste výhradne zodpovedný za obsah ktorý zverejníte na TrannyLadies v akejkoľvek forme (váš profil, správy, fotografie, chat komunikácia, atď).
 • TrannyLadies umožňuje užívateľom zverejniť obsah, ktorý sa ihneď zobrazí na webe pre verejnosť. Súhlasíte s tým, že TrannyLadies nemôže niesť zodpovednosť za obsah iných profilov ktoré obsahujú nežiadúce, zavádzajúce, urážlivé alebo ohováračské informácie. Žiadame aby užívateľa predložili svoje pripomienky ku obsahu takýchto profilov.  TrannyLadies si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah útočnej alebo nežiadúcej povahy a vykoná tak v prijateľnom časovom horizonte po oznámení užívateľom v predpísanej forme: URL TrannyLadies stránok s daným obsahom a dôvod prečo si myslíte že informácie porušujú podmienky používania. TrannyLadies v žiadnom prípade nezodpovedá  za takýto obsah vám ani akejkoľvek tretej osobe, či subjektu.
 • Nesmiete zverejniť akýkoľvek obsah sexuálneho alebo pornografického charakteru, ktorý zahŕňa vizuálne zobrazenie sexuálnych orgánov, nahoty a sexuálnych aktov. Vysielanie takého obsahu môže mať za následok okamžité zrušenie vášho účtu a / alebo blokovanie prístupu  na TrannyLadies.
 • Ak nie ste spokojný alebo nesúhlasíte s akýmikoľvek uvedenými podmienkami a pravidlami, vašou jedinou a výhradnou možnosťou je okamžite opustiť stránky TrannyLadies a ukončiť používanie akýchkoľvek služieb TrannyLadies..

6. Zakázané použitie

Pri návšteve a / alebo prezeraní týchto stránok a používaní služieb TrannyLadies, nesmiete:

 • zapojiť sa do obchodnej činnosti a / alebo predaja, ako napríklad (ale nielen) vysielanie reklamy v akejkoľvek forme (brázky, správy, príspevky, videá, atď). YReklama je zakázaná aj v médiách ktoré zverejňujete, ako napr. obrázky alebo videá (napríklad logá, URL adresy, atď). Nie sú povolené žiadne komerčné oznámenia a akékoľvek takéto aktivity môžu mať za následok zrušenie vášho účtu bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Obchodné aktivity sú dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom TrannyLadies.
  • zverejniť obsah (správy, obrázky, fotografie a videá alebo akýkoľvek iný obsah) ktorý je urážlivý alebo propaguje:
  • rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzickú ujmu akéhokoľvek druhu proti akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi;
  • obťažovať alebo obhajovať obťažovanie inej osoby, alebo postihovať jej súkromie;
  • spustiť prenos "nevyžiadanej pošty", "reťazových listov" alebo nevyžiadaných komerčných emailov(spam);
  • zverejniť informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé, zavádzajúce alebo propagujú nelegálne aktivity a/alebo urážlivé, výhražné, obscénne a hanlivé správanie;
  • posielať obsah ktorý obsahuje heslá na iné stránky, skryté stránky alebo obrázky;
  • zverejniť pornografický alebo sexuálne explicitný materiál akéhokoľvek druhu;
  • uchovávať, odosielať alebo zverejňovať materiál, ktorý zneužíva ľudí pod 18 rokov  sexuálnym alebo násilným spôsobom, alebo žiada osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov;
  • zverejniť obsah, ktorý zahŕňa nadávky, incest, falšovanie pohlavia, násilie, nekrofíliu, vydávanie sa za inú osobu, hrozbu samovraždy alebo poškodenie seba alebo iných, používanie drog alebo sodomiu;
  • zverejniť inštruktážne informácie o nezákonných aktivitách, ako je vytváranie alebo nákup nelegálnych zbraní, porušovanie súkromia inej osoby alebo vytváranie a šírenie počítačových vírusov;
  • nabádať iných užívateľov aby zverejnili heslá alebo iné osobné identifikačné údaje na komerčné alebo nezákonné účely;
 • posielať alebo prenášať akékoľvek informácie alebo softvér, ktorý obsahuje vírus, cancelbot, trójsky kôň, červa alebo iný škodlivý alebo rušivý komponent;
 • používať aplikácie typu robot, spider, iné automatické zariadenia, na sledovanie, monitorovanie a kopírovanie obsahu TrannyLadies bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne zariadenia, software alebo postupy aby ste zasahovali alebo narušovali správne fungovanie služieb TrannyLadies. Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne opatrenia, ktoré spôsobia neprimerane veľké zaťaženie našej infraštruktúry. V prípadoch, že porušíte tieto pravidlá môže byť váš prístup a / alebo účet zrušený bez varovania..

6. Členské spory

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za svoje interakcie s ostatnými členmi TrannyLadies. TrannyLadies si vyhradzuje právo, ale nemá povinnosť, monitorovať spory medzi vami a ostatnými členmi.

6. Zrieknutie sa

TrannyLadies a jej oficiálny zástupcovia nenesú zodpovednosť za akékoľvek nesprávne alebo nepresné informácie zverejnené na stránkach alebo v súvislosti so službou TrannyLadies, nezávisle na tom či sú publikované akýmikoľvek užívateľmi, zariadeniami alebo online službami. TrannyLadies nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, závady, omeškanie prevádzky, chyby v prenose a neoprávnenom prístupe. TrannyLadies nezodpovedá za škody na elektronických zariadeniach a službách, ak škody vznikli na základe priameho alebo nepriameho užívania služieb TrannyLadies. Stránka a služby TrannyLadies sú poskytované ako bolo uvedené a TrannyLadies výslovne odmieta akékoľvek konkrétne záruky. TrannyLadies nemôže zaručiť, a nesľubuje žiadne konkrétne výsledky z používania týchto stránok a / alebo TrannyLadies služieb.

1 Máj,  2012


Prihlásiť sa

Dôležitá informácia

Vytvorila som túto stránku pre ľudí, ktorí patria do transgender komunity alebo sú ich spriaznené duše. Ste vítaní a budem rada ak sa budete podieľať na komunitnom živote na Tranny Ladies aj mimo neho. Buďte sami sebou!

Vezmite prosím na vedomie, sexuálne explicitné fotografie sem nepatria! Môžete  publikovať sexy fotky ale len v rámci zdravého úsudku. Pre tých, ktorí chcú publikovať erotické fotky, bude pridaná neskôr možnosť, ktorá umožní zobrazenie takýchto snímok pre užívateľov, ktorí si to želajú (nastavenie v profile).